Редакційна політика та етичні норми

Політика відкритого доступу
Збірник наукових праць  ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості» має відкритий доступ - перегляд, читання, завантаження та друк є вільним. Доступ до змісту збірника можливий одразу після розміщення його на офіційному сайті.

Принципи
Редакційна політика збірника заснована на принципах этики взаємовідносин учасників наукового та видавницького співтовариств, викладених в Кодексі етики наукових публікацій (www.publicet.org/code)

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця
У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність дотримання наступних основних принципів:
- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового видання керується достовірністю представлених даних і науковою значимістю даної роботи.
- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента
Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у дотримані наступних принципів:
- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакці.
- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, в разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з рецензування даного рукопису.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій
Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:
- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
- Автори не повинні надавати у збірник рукопис, який був відправлений в інший збірник чи журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому збірнику чи журналі.
- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію збірника.

Етика публікацій
При виданні збірника наукових праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості», засновником якого є ДП «Науканафтогаз», а співзасновниками – ІГН НАН України та ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, обов’язковим є дотримання певного рівня вимог до відбору наукових статей. Редакційна колегія збірника вимагає від авторів наслідувати формальним та етичним правилам підготовки і публікації наукових робіт, що вони подають до редакції збірника. Ці норми зумовлено стандартами якості наукових статей, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), етичним Кодексом вченого України, а також досвідом роботи іноземних та українських наукових організацій, редколегій та редакцій видань.