Інформація для авторів

ВИМОГИ
до наукових статей електронного видання збірника наукових праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості»

До збірника наукових праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості» приймаються статті вітчизняних та закордонних авторів широкого кола актуальних питань з загальної та регіональної геології, геології нафти і газу, геолого-геофізичних та інших методів пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів, розробки родовищ вуглеводнів, буріння свердловин, транспорту нафти і газу, надрокористування та економіки геологорозвідувального процесу, енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища та стандартизації галузі.

 1. Стаття має містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети і завдань статті, презентувати самостійно проведене дослідження і не містити плагіату. Матеріал, що пропонується для опублікування, повинен бути оригінальним та таким, що раніше не публікувався.
 2. Автори відповідають за зміст статей, точність викладених фактів, цитат, бібліографічних посилань, написання географічних назв, імен та інші відомості.

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів.

 1. Наукова редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей,погоджуючи відредагований варіант із автором, який надає дозвіл на друк (у довільній формі). У разі негативної рецензії стаття може бути повернута автору на доопра­цюван­ня або відхилена. Основні причини відхилення статті: слабкий науково-теоретичний рівень; низька практична цінність статті; нерозгорнута (неструктурована) англомовна анотація (Abstract), недостатня для розуміння змісту статті.
 2. Статті для збірника друкуються українською, англійською та російською мовами за бажанням авторів. Публікація статей безкоштовна.
 3. Стаття має бути оформлена відповідно до вимог ВАК України і надіслана до редакції збірника разом із супровідними матеріалами електронною поштою.
 4. Загальний обсяг статті повинен становити 10-15 сторінок (формат А4, шрифт «Times New Roman»), грецькі і математичні символи шрифтом «Symbol», весь текст розміром 14 пт через 1,5 інтервалу без переносів, (список літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки – 2см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

В статтях можна використовувати тільки одиниці системи СІ.

 1. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word або Microsoft EXCEL; векторні рисунки – в форматах AI (ADOBE Illustrator); растрові рисунки – в форматі *TIFF (не менш 300 dpi); формули – у редакторі формул (дивись приклад в кінці «ВИМОГ»). Рисунки та карти подаються окремими файлами, мають бути чіткими та контрастними. Рисунки вставлені у Word не приймаються. Крім того, кожний рисунок не може перевищувати формат аркушу А4.

Рисунки повинні містити англомовні мітки і пояснення (окремим файлом, шрифт «Times New Roman», розмір шрифту для назви рисунка – 14 pt, жирний, для умовних позначень – 12 pt, нежирний. Дивись приклад в кінці «ВИМОГ»).

Таблиці друкуються на окремих сторінках і повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). Заголовок подається мовою оригіналу та англійською (шрифт «Times New Roman», розмір шрифту для назви таблиці – 14 pt, жирний. Дивись приклад в кінці «ВИМОГ»). У таблицях обов’язково вказуються одиниці виміру величин. Варто уникати повторення даних таблиць і графіків у тексті статті.

 1. Стаття має бути структурована за такими еле­ме­н­тами:

УДК (розміщується у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 12).

Назва статті (з вирівнюванням по центру, шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 14, регістр – усі прописні, інтервал одинарний).

ПІБ автора (співавторів) (з вирівнюванням по центру, шрифт «Times New Roman» напівжирний, нормальний, розмір шрифту 14, регістр – усі прописні, інтервал одинарний, подається (-ються) в одній з прийнятих міжнародних систем транслітерації (з української – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської – відповідно до «Системы транслитерации Библиотеки конгресса США»). Зазначення прізвища у різних системах транслітерації призводить до дублювання профілів (ідентифікаторів) автора в базі даних (профіль створюється автоматично в разі збігу його даних по двох публікаціях).

Місце роботи, поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор), e-mail автора, науковий ступінь, учене звання, посада (вказувати тільки ту частину назви організації, що відноситься до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації) (з вирівнюванням по ширині, шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12, інтервал одинарний,  e-mail автора шрифт «Times New Roman» звичайний, розмір шрифту 12).

Анотація (вимоги до анотації: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті) (з вирівнюванням по ширині, шрифт «Times New Roman» звичайний, розмір шрифту 12, інтервал одинарний).

 Ключові слова (підзаголовок розміщується з лівого краю без відступу, шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12, самі слова – з вирівнюванням по ширині, шрифт «Times New Roman» звичайний, розмір шрифту 12, інтервал одинарний).

Вступ (опис проблеми, що аналізується у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми.

Ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій (у яких за­по­ча­т­ко­ва­но розв’я­зан­ня про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор; тут треба ви­ді­лити не­ви­рі­ше­ні ра­ні­ше ча­с­тини за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя; якщо є посилання  (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках – англійською мовою із зазначенням року видання праці).

Матеріал та методи дослідження (опис матеріалу та методик чи методики його дослідження).

Основні результати дослідження (з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів).

Ви­сно­в­ки (підсумки до­слі­джен­ня, пропозиції автора і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших робіт у цьо­му на­пря­мі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією).

Список літератури (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12, інтервал одинарний). 

References (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 12, інтервал одинарний).

Назви підрозділів (Вступ, Матеріал та методи дослідження, Основні результати дослідження, Висновки, Список літератури, References) – з вирівнюванням по лівому краю, жирним, з відступом  від тексту попереднього підрозділу (розмір відступу – 1,5 інт.). Крапка в кінці не ставиться. Перший абзац підрозділу – з вирівнюванням по ширині без абзацу. Розділи: Вступ, Матеріал та методи дослідження, Основні результати дослідження, Висновки – розмір 14 pt, Список літератури, References – розмір 12 pt.

УВАГА! Назва статті, ПІБ автора (співавторів), місце роботи, поштова адреса, особистий e-mail автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, анотація, ключові слова – ВСЕ окремими блоками українською, росій­ською та англійською мовами.

 1. Авторський знак © – останній рядок на першій сторінці (12 pt прямим нежирним)
 2. Анотація англійською мовою повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (вимоги до англомовних анотацій) та за обсягом має бути більшою, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично стислий виклад статті, її реферування.
 3. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку у круглих дужках з прізвищами авторів та роком виходу публікації на яку посилається автор статті). Обов’язковим є посилання в тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках – англійською мовою із зазначенням року, наприклад: (Powell, 1992). 
 4. Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей): 1). Список літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; 2). References – ті самі джерела, але англійською мовою.

Список використаної літератури (References) для SCOPUS та інших закордонних баз даних наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до українсько- та російськомовної частини незалежно від того, містяться в ньому чи ні іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках – англійською мовою, наприклад: Geologiya nаfty ta gazи (Geology of oil and gas ). Назви джерел у списку літератури розміщуються за абеткою).

 1. Статті, які написані англійською мовою, повинні бути відредаговані носієм мови перед поданням її до редакції з обов'язковим наданням ідентичного українського або російського перекладу статті.
 2. Файли, що надсилаються, повинні бути названі за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад: stupka_text.rtf, stupka_pіdpisi.rtf, stupka_ris1.cdr, stupka_tabl_I.tiff, тощо.
 3. Автор відповідає за точність викладених фактів, цитат, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен, достовірність поданих матеріалів, а також за якість перекладу.
 4. Автор повинен разом зі статтею представити:

а). наукову рецензію доктора або кандидата наук із галузі, в рамках якої написана стаття;

б). експертний висновок про можливість опублікування статті у пресі та засобах масової інформації;

в). довідку про автора (співавторів), де треба вказати прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву статті, а також поштову адресу установи, де працює автор, або співавтори з поштовим індексом, контактні телефони та електронну скриньку.

Авторам дозволені і будуть дозволятися на майбутнє усі авторські права без обмежень.

 1. Статті необхідно направляти електронною поштою за адресою: yakushin@naukanaftogaz.kiev.ua – Якушин Леонід Миколайович.
 1. Статті, оформлені не за вказаними правилами, прийматися до розгляду не будуть.